Record details

Title keyword
    Panvy
Article
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy
    Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy
    Geologické problémy a prognózy uhoľných ložísk Hornonitrianskej uhoľnej panvy
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy
    Mikrofaciálno-petrografické vyhodnotenie mezozoických hornín v hlbinných vrtoch v podloží neogénu viedenskej panvy
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Nálezy konodontov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Vápnitý nanoplanktón z podložia viedenskej panvy
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy
    Výsledky prieskumu neogénnej výplne Viedenskej panvy a perspektívy ďalšieho prieskumu