Record details

Title keyword
    Parametrů
Monograph
    Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Article
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek
    Hodnocení akustické emise zatěžovaných vzorků jako prognostického parametru totálního porušení
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
    Hodnocení parametrů větrů působících na vodní plochu nádrže Nechranice
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Karotáž při studiu hydraulických parametrů aquiferů
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Korektnost klasifikačních parametrů uhlí
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
    Mapy filtračních parametrů a potenciální produktivity
    Měření tlakových změn parametrů magnetické anizotropie vzorků z vrtu Rejvíz
    Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů
    Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR
    Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou
    Studium parametrů univerzálních lázeňských pramenů v oblasti západních Čech
    Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů
    Školní prázdniny z hlediska ročního chodu vybraných meteorologických parametrů
    Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů
    Vliv ložiskových parametrů na bilančnost zásob
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    Vliv vstupních parametrů na kvalitu geotechnických výpočtů
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru