Record details

Title keyword
    Permokarbonu
Monograph
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
    Zoopaleontologie permokarbonu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Semily (03-413) : závěrečná zpráva
Article
    Acháty a jaspisy v podkrkonošském permokarbonu
    Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace( melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování
    K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Limnické pánve permokarbonu Českého masívu - geneze, třídění, vyplňování a zlomová tektonika
    Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší
    Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Psaronie, královny permokarbonu : aneb kapradiny trochu jinak
    Psaronie, královny permokarbonu aneb Kapradiny trochu jinak
    Rostlinné nálezy z permokarbonu mezi Starou Pakou a Novou Vsí nad Popelkou
    Roudnická pánev a její strukturně-geologická pozice ve středočeském permokarbonu
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy
    Současné paleontologické lokality sladkovodního permokarbonu v Podkrkonoší
    Stefanské jezerní sedimenty permokarbonu středních a severovýchodních Čech
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu