Record details

Title keyword
    Petrografické
Monograph
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
    Petrografické zpracování 19 vzorků z Anktarktídy (AP1-AP19)
Article
    1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    K petrografické skladbě zdiva chebského hradu
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    Malty z kostela Panny Marie z 9.-11. století na Pražském hradě: mineralogické a petrografické složení
    Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Naše horniny v petrografické terminologii
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Petrografické a geochemické srovnání metagranitů jádra svratecké klenby a bítešských ortorul v okolí Tišnova
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
    Petrografické porovnanie novobanských bazanitov s ich petrurgickými ekvivalentami
    Petrografické rozbory malt, jejich realtivní datování podle stupně degradace pojiva
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov
    Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z vrtov LNV-3, LNV-7, Šaštín-10, Šaštín-12, Závod-74
    Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sedimentárně petrografické studium neogenních a pleistocénních fluviálních sedimentů v okolí hradu Veveří SZ od Brna
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití