Record details

Title keyword
    Petrológia
Monograph
    Petrológia a geodynamika
    Petrológia a geodynamika, Zborník abstraktov, 26. máj 2005
    Petros 2009: Mineralógia a petrológia hornín
Article
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Petrológia kryštalinických bridlíc metamorfných zón Malých Karpát
    XVI Konferencja - Mineralogia i Petrologia Skal Ilastych - Karlowe Wary, Czechy, 27.-31.08.2000
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
Serial
    Rendiconti della Societá Italiana di Mineralogia e Petrologia