Record details

Title keyword
    Pevnosti
Monograph
    ČSN EN 993-5 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena
    ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
    ČSN ISO 10059-1 Žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek
    Laboratorní zkoušky pevnosti v prostém tlaku vzorků pískovců
    Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva
Article
    Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti
    Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti
    Empirické stanovení smykové pevnosti výsypkových zemin
    Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
    Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu
    Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit - hlinitan sodný - křemen
    Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin
    Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít