Record details

Title keyword
    Plochy
Monograph
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b
    Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Article
    Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
    Kamenná industrie z gravettské lokality Pavlov I (okr. Břeclav) - jihovýchodní okraj zkoumané plochy
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji
    Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru
    Výška výronové plochy u studní
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
    Zmizí plochy odkališť u tepelných elektráren a tepláren?
    Zpráva o gemorfologickém výzkumu úpatní plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu úpatí plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech