Record details

Title keyword
    Poľa
Article
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    Jemnozrnný siderit a breunnerit ako prejav synsedimentárneho zrudneniav horninách rudninského rudného poľa?
    Ložiskové perspektívy rudnianského rudného poľa
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre
    Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Trendová analýza dominantných drobnotektonických prvkov novoveského rudného poľa
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Zlato a striebro v medených rudách slovinsko-gelnického rudného poľa