Record details

Title keyword
    Podíl
Article
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Podíl akademika Radima Kettnera na geologickém poznávání Slezska
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie
    Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku