Record details

Title keyword
    PODMÍNKÁCH
Monograph
    Betonové konstrukce v extrémních podmínkách
    Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
    Realizace krajinné ekologie v nových a měnících se podmínkách. Sborník abstraktů ze 14. Mezinárodního sympozia o problematice krajinně ekologických výzkumů
    Speciální betony 2012. Betony v extrémních podmínkách - vysokohodnotné betony - ostatní speciální betony
    Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemku parc. č. 1490/1 v k.ú. Želenice u Mostu
    Vyjádření ČGS v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,k pozemkům KN 512/10 a 513 v k.ú. Býčkovice
Article
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Clarkeit - první uranan v přírodních podmínkách
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Dobývání uhlí ve složitých hydrogeologických podmínkách
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů
    Geografický informační systém v podmínkách průmyslového závodu
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem v podmínkách těžkých půd
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Matematické modelování napěťodeformačního stavu v podmínkách OKR
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Obrácená úloha pro Rayleighovy vlny v podmínkách inženýrské seizmiky
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách
    Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
    Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
    Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách
    VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách
    Zdokonalení technologie vrtání v podmínkách MGE
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR