Record details

Title keyword
    Podunajskej
Article
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Možnosti exploatácie ťaženého kameniva v Podunajskej nížine s ohl'adom na pol'nohospodársky pôdny fond
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Spraše Podunajskej nížiny a ich inženierskogeologické vlastnosti
    Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine