Record details

Title keyword
    Podzemných
Monograph
    Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok
Article
    Analýza režimu hladín podzemných vod metódou krokového výberu premenných
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Identifikačné modely popisujúce dynamiku podzemných zásobníkov plynu
    Kvalita podzemných vôd
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Modelovanie jednorozmerného prúdenia podzemných vôd pomocou kalkulačky
    Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach
    Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel
    Nové ČSN pre posudzovanie agresívnosti podzemných vôd na základové konštrukcie
    Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu
    K numerickej simulácii regulovania a prúdenia podzemných vod
    Ochrana podzemných vôd v neovulkanitoch
    Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti
    Povyšenije dostovernosti ocenki zapasov podzemnych vod krupnych gidrogeologičeskich struktur
    Poznámky k riešeniu ochrany podzemných vôd
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory
    Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Príspevok k určeniu vplyvu povrchových tokov na hladinový režim podzemných vôd
    Problematika vŕtania podzemných vrtov na lokalite Liptovská Dúbrava
    Prognózne zdroje obyčajných podzemných vôd Slovenska a ich kvalita
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Riadené využívanie akumulácií podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd
    Vplyv podzemných vôd na krajinnú štruktúru Ondavskej roviny
    Vplyv tlakových podzemných vôd na vlhkostný režim pôp VSN
    Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny
    Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výskum vplyvu poľnohospodárskej výroby na akosť povrchových a podzemných vôd SSR
    Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení