Record details

Title keyword
    Podzemnej
Article
    Grafický výstup pre modelovanie prúdenia podzemnej vody diferenčnou metódou
    Interakcia nenasýtenej zóny pôdy so stúpajúcou hladinou podzemnej vody
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Príspevok k určovaniu pásiem hygienickej ochrany pre využívané zdroje podzemnej vody
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Výskyt a množstvo priesaku zrážkovej vody do podzemnej vody
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985