Record details

Title keyword
    Pokus
Article
    Niva Lužnice na Třeboňsku v pozdním glaciálu a holocénu (pokus o paleoekologickou rekonstrukci)
    Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Smery výskumu súčasných exogénnych reliéfotvornych procesov na Slovensku a pokus o ich klasifikáciu
    Svahové deformace na Vsetínsku - pokus o zavedení GIS pro terénní mapování listu 25-23-24