Record details

Title keyword
    Polutantů
Monograph
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
    Výzkum migrace anorganických polutantů v horninovém prostředí a geochemie jejich interakcí
Article
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů