Record details

Title keyword
    Polymetalickej
Article
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria