Record details

Title keyword
    Pomerov
Article
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív