Record details

Title keyword
    Pomocou
Article
    Konsolidácia nestabilného územia pomocou vertikálnych drénov
    Kyslé oxidačné lúhovanie chalkopyritu pomocou ozónu
    Lineárne a nelineárne rozhrania Západných Karpát, identifikované pomocou kozmických snímok
    Modelovanie jednorozmerného prúdenia podzemných vôd pomocou kalkulačky
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (južné Slovensko): porovnanie s recentnou populáciou pomocou geometrickej morfometrie.
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Plánovania ťažby pomocou počítača
    Razenie banských diel v zvodnených horninách pomocou zmrazovania
    Riešenie stacionárnych teplotných polí v nehomogénnych prostrediach pomocou integrálnych rovníc
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Testovanie štruktúrnej homogenity geologických objektov pomocou počítača
    Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Výpočet mechanických vlastností zemín pomocou regresných funkcií