Record details

Title keyword
    Posouzení
Monograph
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    ISPROFIN 215 124 - Masív pod Ledečským hradem nad Pivovarskou ulicí, Ledeč nad Sázavou: Posouzení
    Mapa zranitelnosti podzemních vod údolní terasy levého břehu Labe mezi Dolními Beřkovicemi a Hněvicemi a posouzení možných zdrojů znečištění
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje a OVSS MŽP Liberec
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje
    Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800)
    Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
    Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje
    Posouzení ložiskového prospektu Ongon Ulaan Uul v jižní Gobi, Mongolsko
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
    Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
    Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín : závěrečná zpráva
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín
    Posouzení vzorků cementu, studie pro PS Přerov
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    SRBSKÁ KAMENICE II: posouzení situace po katastrofických pohybech u čp. 159 a 42
    Srbská Kamenice: posouzení rizika vzniku skalních řícení na lokalitách čp. 35, 159 a 209
    Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů
    Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice
    Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
Article
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Posouzení astrologické předpovědi na léto 1998
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Posouzení kvality různých modelů řad průměrných měsíčních průtoků
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení možnosti planárního sesutí skalního svahu
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
    Posouzení účinnosti injekční clony přehrady Sidi Yacoub
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
    Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení