Record details

Title keyword
    Postup
Monograph
    Havárie Vírského oblastního vodovodu, štola Švařec-Běleč I: Doplňky ke stanovisku ČGS ze dne 13.2.06 a doporučení pro další postup prací
    Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
Article
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Metodický postup pri stanovení diskontinuít a hustotných nehomogenít v zemskej kôre
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Řešení soustavy nelineárních rovnic algoritmus "postup 08"
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení