Record details

Title keyword
    Postupu
Monograph
    Definování postupů a nástrojů terénního geofyzikálního (karotážního) výzkumu pole vzdálených interakcí. DZZ 2.2., část 6
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Komentář ke skutečnostem zjištěným při posuzování postupu těžebních stěn Velkolomu Čertovy schody - západ. Akce sanace a rekultivace severní stěny
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Article
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.