Record details

Title keyword
    Použití
Monograph
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Brno Bosonohy, ulice Práčata: vyjádření k použití hlavní sanační metody - torkretování stěn
    Metodika preparace minerálů a fosílií za použití 'Airabrasive unit'
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
    Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Zařízení k detekci a měření koncentrace fuorescencenční stopovací látky, způsob měření a použití tohoto zařízení
Article
    Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Filosofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    Filozofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    Geochemické archivy a možnosti jejich použití v montánní archeologii/ Geochemische Archive und die Möglichkeiten ihrer Nutzung in der Montanarchäologie
    Geologické mapy a jejich použití ve školní praxi
    Geotechnické měření v tunelech při použití nové rakouské metody
    Historické souvislosti - použití popelů z biomasy
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Klasifikace transmisivity a její použití
    Kompozitní materiály uhlík-uhlí: příprava, vlastnosti, použití
    Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů
    Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku
    Několik příkladů rozboru a použití planetárních ekvidistančních modelů pro prospekční účely
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé příklady použití geofyzikálních metod v detailním geologickém průzkumu nerud
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití
    Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí
    O některých negativních aspektech použití biotechnologií nerostných surovin
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Použití aktivního uhlí při úpravě vody
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Použití "bezstandardní" kvantitativní rtg. mikroanalýzy pro stanovení chemismu minerálů
    Použití drahých kamenů ve šperku a ozdobných předmětech
    Použití dynamické penetrace a refrakční seizmiky v inženýrské geologii
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Použití faktorové analýzy v geochemické prospekci
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Použití geofyzikálních metod na dolech k. p. ZUD.
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Použití geofyzikálních metod v životním prostředí
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu.
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Použití karotáže v hydrogeologických vrtech
    Použití karotáže v hydrogeologických vrtech
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika)
    Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Použití molekulárních forem prvků v geologické prospekci
    Použití multikvadrikové interpolace v 3D prostorovém skalárním poli
    Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch
    Použití osobních počítačů v geochemii
    Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Použití prubířského kamene
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Použití referenčních materiálů v analytické chemii
    Použití rotační trysky ve stavebnictví
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Použití separátoru Bartles Crossbelt BX k úpravě kalových podílů SnW rudnin
    Použití separátoru pro dělení dle souspádnosti v mineralogii
    Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství
    Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách
    Použití tunelovacího stroje v Ostravsko-karvinském revíru
    Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu
    Použití vysokorychlostního vodního paprsku při sanacích betonových konstrukcí
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika : použití asociací těžkých minerálů
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
    Příklad použití geologických a účelových map 1 : 50 000
    Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
    Příklady použití 18O při studiu malých povodí a drenáží
    Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Rozšíření a použití talpetate v Nikaragui
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Sedání přerušovaného základového pásu při použití běžných metod pro výpočet konečného sednutí základu
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Tensometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
    Tenzometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
    Uhelné sorbenty - jejich příprava a použití
    Určení distruibuce organických funčních skupin síry v uhlí za použití kinetogramů
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vlastnosti směsí portlandského cementu s mletou granulovanou vysokopecní struskou při použití superplastifikátorů na bázi PCE
    Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky