Record details

Title keyword
    Povodia
Article
    Experimentálny výskum zložiek hydrologickej bilancie horského povodia
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Zrážkové a odtokové pomery povodia Čiernej vody na východoslovenskej nížině