Record details

Title keyword
    Povodní
Monograph
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil
    Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní
Article
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
    Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
    Dopady povodní a povodňové škody
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Erozní a akumulační procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Fakta a mýty kolem povodní
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geomorfologická účinnost zimních povodní na řece Jihlavě
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologický pohled na nivu Bečvy po povodni 1997
    K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní
    Klimatické změny v Holandsku : život mezi povodní a suchem
    Konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS byla ve znamení povodní
    Letní povodně ve střední Evropě v roce 1813 - analogie povodní v roce 1997
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Meteorologické příčiny povodní v srpnu 2002
    Naučme se žít s rizikem povodní
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předpovídání povodní v České republice
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14.stol
    Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
    Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
    Sociální souvislosti povodní na Moravě 1997
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
    Vznik ledových povodní
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002