Record details

Title keyword
    Povrchovou
Article
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Napětí v stlačitelné elastické litosféře generované povrchovou zátěží
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo