Record details

Title keyword
    Poznání
Monograph
    Geografie a proměny poznání geografické reality
    Moravský kras - Labyrint poznání
    Moravský kras - labyrinty poznání
    Pravěký svět a jeho poznání.
Article
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
    Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie polabí
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    K poznání antropogenních transformací reliéfu Českého středohoří
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K poznání erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě
    K poznání evorzně-erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě
    K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska
    K poznani malakocenoz nekterych geomorfologickych jednotek CHKO Zelezne hory
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K současnému stavu poznání barremsko-aptských amonitů z godulské facie slezské jednotky v Moravských Beskydech (vnější Karpaty, Česká republika)
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
    Ke geomorfologickému poznání údolí řeky Svratky severozápadně od Brna
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Miocénní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Příspěvek k poznání Ag-Pb sulfoantimonitanů
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
    Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů - jeskynních antoditů
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání jurské fauny Arabského poloostrova
    Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě
    Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. - skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid
    Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek k poznání senonské ústřice Oscillopha dichotoma (BAYLE, 1849)
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou
    Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně
    Příspěvek k poznání třepenitky vlhkožijné - Hypholoma subericaeum
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších
    Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Příspěvek k poznání vzniku říčních teras
    Příspěvek k poznání zeolitizace oligoklasu a andezinu
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Příspěvek poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek reflexní seizmiky k poznání geologické stavby plzeňské pánve a jejího hlubšího podloží
    Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky.
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Význam profesora G.C. Laubeho pro poznání amonitů české křídy
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
    Význam vodophospodářských štol v městě Brně pro poznání tektoniky Brněnského masívu