Record details

Title keyword
    Poznatků
Monograph
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty
    Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi"
Article
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    K rozšíření poznatků o kvartérních sedimentech na Červeném kopci v Brně
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Přehled poznatků o barrandienských a krušnohorských konglomerátech svrchního proterozoika
    Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
    Refugia, migrace a brány. II. : ve světle dnešních poznatků
    Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
    Rozšíření poznatků o geomorfologickém vývoji lokality Obora v údolí Svratky sz. od Brna při použití vertikálního geoelektrického sondování.
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
    Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Využití geomorfologických poznatků v seismologii
    Využití nových poznatků k řešení problematiky otřesů
    Využití nových poznatků při předúpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků