Record details

Title keyword
    Prác
Monograph
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
    Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov
    Zborník vedeckých prác Geológia a životné prostredie
Article
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Nové geologické výsledky z geologickoprieskumných prác na slovinskej hrubej žile západne od jámy Dorotea
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Prístup k matematickému modelovaniu horninového masívu pre potreby modelovania trhacích prác
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
    Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch
    Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
Serial
    Zborník prác o Tatranskom národnom parku
    Zborník prác Tatranského národného parku
    Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej