Record details

Title keyword
    Práce
Monograph
    Aplikace metody AMS při strukturní analýze granitoidů; Záznam strukturního vývoje Budislavského plutonu (Poličské krystalinikum); Bakalářská práce PřFUK
    Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Konvektivní přenos tepla v české křídové pánvi. Doktorandská práce
    O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34
    Polskie towarzystwo mineralogiczne - prace specjalne
    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, Zeszyt 9
    Prace geograficzne. zeszyt 107
    Prace naukowe GIG, Mining and Environment. 7
    Práce správ chráněných krajinných oblastí ČR
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
    Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
    Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
    Současný stav a vývojové trendy trhu práce v Jihomoravském kraji a srovnání s regiony ČR a EU.
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
    Úvaha o krajině [diplomová práce]
    Vědecké práce 4
    Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
Article
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    Deset let práce geologické expedice v Jemenské lidové demokratické republice
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Důlní práce na Pustině u Míšovic
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Geofyzikální práce GFB v Sýrii
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologické práce v kuvajtské poušti
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Inžinierskogeologické a hydrogeologické práce na SVD Gabčíkovo-Nagymaros
    Jak zvyšovat efektivnost geologické práce
    Mechanizace vědecké práce - stesk z počátku 20. století
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Mikrogravimetrie a mikrogravimetrické práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Postavení absolventů škol na trhu práce
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Práce s krajinou a ekologie : případ odkališť - ostrovních pustin
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Práce vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje ÚVR Praha
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Průzkumné a sanační práce na karlovarské zřídelní struktuře
    Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Sanačné práce na Spišskom hrade
    Sanační práce a statické zabezpečování historických objektů
    Skalní práce při výstavbě dálnice na Moravě
    Skúsenosti s realizáciou laboratórnej práce v rámci geologickej exkurzie
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině (24-23 Protivanov)
    Staré dobývací práce u Malého Hradiska na Drahanské vrchovině
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
    Šance občanů odlehlých obcí jsou na trhu práce minimální
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983
    Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982
    Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu
    Vědeckovýzkumná práce Katedry petrologie
    Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Vliv urbanizace na trh práce v ČR
    Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Výzkumné práce pro přehrady na střední Vltavě
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce
    Žulová-Korálové jámy. Část I. Dokumentační práce (14-22 Jeseník)
    Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce
Serial
    Geographia. Studia et Dissertationes. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego
    Geologické práce, Správy
    Lesnická práce
    Muzeum - Muzejní a vlastivědná práce
    Panstwowy Instytut Geologiczny. Prace
    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne
    Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne
    Práce a studie (Český hydrometeorologický ústav)
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
    Práce a studie Muzea Beskyd
    Práce České geologické služby (Czech geological survey special papers)
    Práce Českého geologického ústavu (Czech geological survey special papers)
    Prace geograficzne
    Prace geologiczne
    Prace mineralogiczne
    Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná
    Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego, Geologia
    Prace Panstwowego Instytutu Geologicznego
    Práce Výzk. Úst. geol. Inž.
    Práce z dějin přírodních věd
    Přírodovědné práce ústavů ČSAV. Nová série
    Ved. Práce Výsk. Úst. Pôdoznal. Výž. Rast.
    Vědecké práce
    Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického