Record details

Title keyword
    Právní
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů
    Industriální krajina a její přirozená obnova : právní východiska a rekultivační metodika oblastí narušených těžbou
    Revizní znalecký posudek České geologické služby čj.441/183/2005 v právní věci žalobců...proti žalovaným...o zdržení se zásahů do sousedských práv a náhradu škody
Article
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Hydrogeologie a právní systém
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Právní aspekty ochrany ložisek nerud
    Právní aspekty radonových měření
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí