Record details

Title keyword
    Príklade
Article
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava)
    Geomorfologická regionalizácia na príklade Levočských vrchov
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova na príklade z Lehníc
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince
    Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)