Record details

Title keyword
    Prírodných
Monograph
    Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód
Article
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd
    Poplatky za využívanie prírodných nerastných zdrojov
    Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu
    Toxické posobenie hliníka v prírodných vodách a podnych roztokoch na ekosystém