Record details

Title keyword
    Príspevok
Article
    Príspevok elektrónovomikroskopického štúdia k riešeniu genézy dolomitových pieskov
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Príspevok k chemickému zloženiu zirkónov z granitických hornín Hodrušského intruzívneho kompexu
    Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku
    Príspevok k hodnoteniu pórovitosti skalných a poloskalných hornín, využívaných v kamenárskom priemysle
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska
    Príspevok k metodike interpretácie pôdnej ortuťometrie
    Príspevok k mikrobiostratigrafii bradla Kozinec
    Príspevok k modelovaniu kvantity a kvality sezónnej snehovej pokrývky
    Príspevok k petrografii a geochémii granitoidov Malej Fatry
    Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove
    Príspevok k poznaniu magmatickej aktivity v mladšom paleozoiku západných Karpát
    Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Príspevok k poznaniu štruktúry vulkanických skiel
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Príspevok k problematike ložísk Au, Ag v stredoslovenských vulkanitoch
    Príspevok k riešeniu hydraulických problémov hydrouzla Gabčíkovo
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny
    Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh
    Príspevok k uplatneniu štruktúrnej analýzy na Sb ložiskách zpadnej časti ďumbierského antiklinória
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Príspevok k určeniu podzemného odtoku
    Príspevok k určeniu vplyvu povrchových tokov na hladinový režim podzemných vôd
    Príspevok k určovaniu pásiem hygienickej ochrany pre využívané zdroje podzemnej vody
    Príspevok k variabilite minimálnych odtokov slovenských tokov
    Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Príspevok ku granitovej tektonike Krivánskej Fatry
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)
    Príspevok rudného projektu k automatizácii a robotizácii v rudnom a nerudnom baníctve a magnezitovom priemysle
    Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník