Record details

Title keyword
    Průběhu
Monograph
    Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
    Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv.Zpráva o průběhu prací za 1.pololetí 2005
    Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
    Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
Article
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Modelování časového průběhu kolísání hladiny podzemní vody - dva možné přístupy
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Optimistická zpráva o průběhu velkého civilizačního kolapsu na okrese Prachatice
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
    Ramenonožci rodu Aegiromena: Jak hledat ve fosilním materiálu informaci o průběhu evoluce
    Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Utváření poklesové kotliny a hodnocení porušování pevného nadloží v průběhu dobývání slojí 38, 39 a 40 v 9. Kře Dolu Karviná, závod Lazy
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vodní a mokřadní ekosystémy v průběhu pozdního glaciálu a holocénu na základě pylových analýz
    Vtah výskytů pramenů a průběhu zlomů v Českém masívu
    Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Výskyt teplých a studených dní v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku
    Změna srážkových úhrnů a průtoků vody v řekách v průběhu 20. století
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
    Změny geomagnetický pulzací v průběhu úplného zatmění slunce
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let
    Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999