Record details

Title keyword
    Průmyslu
Article
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Druhotné suroviny v keramickém průmyslu
    Druhotné suroviny v keramickém průmyslu
    Fázová analýza slínku portlandského cementu a aplikace rtg-difraktometrie v cementářském průmyslu
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Hlavní rozvojové problémy čs. magnezitového průmyslu
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač.
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce
    Krok k rozvoji vietnamského těžebního průmyslu
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Poznatky o uhelném průmyslu některých evropských zemí
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Produkce marockého důlního průmyslu v roce 1981
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Restrukturalizace uhelného průmyslu ČR
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Rozvoj československého hnědouhelného průmyslu v osmdesátýcj letech a výhled do roku 2000
    Rozvoj uhelného průmyslu v Řecku
    Sedmdesát let naftového průmyslu v ČSSR
    Současný stav a perspektivy rozvoje uhelného průmyslu a úpravnictví v ČSSR
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zkušenosti s IPPC v keramickém průmyslu
    Zvláštnosti přípravy podnikatelských záměrů v těžebním průmyslu
Serial
    Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu