Record details

Title keyword
    Průzkumné
Monograph
    Charakteristika jílových minerálů z průzkumné štoly Jiřina pro stavbu silnice 1/42 VMO Dobrovského A
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
    Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
Article
    60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly)
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Numerický model průzkumné štoly a tunelů Lahovská
    O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni
    Průzkumné a sanační práce na karlovarské zřídelní struktuře
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Vhodnost mapových podkladů pro terénní průzkumné práce
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)