Record details

Title keyword
    Průzkumného
Monograph
    Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
Article
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ