Record details

Title keyword
    Průzkumu
Monograph
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách
    Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
    Využití Cs - magnetometrie při detailním geologickém průzkumu
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
    Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun
Article
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko sokolovské aglomeraci
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    Cínové ložisko Lánský Dvůr, výsledky vrtného průzkumu v okolí Krásna nad Teplou
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Dlouhodobý program průzkumu uhlí v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Dosavadní výsledky ropně geologického průzkumu spodního miocénu rašovické deprese u Bučovic
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu
    Geoakustická metoda při průzkumu svahových deformací
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000-2001)
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně od města Jeseník
    Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník (14-22 Jeseník)
    Geologické a ložiskové výsledky průzkumu v oblasti Čeladná-Krásná (Moravskoslezské Beskydy)
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko)
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Hrad Nižbor - poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu v letech 2000-2002
    Hrad v Lysé nad Labem a výsledky geofyzikálního průzkumu v severní části zámeckého areálu
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrogeologické poměry výhledové lokality Barbora II a návrh dalšího průzkumu
    Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba)
    Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
    Integrace GPS/GIS při geomorfologickém průzkumu
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    IV. program regionálního hydrogeologického průzkumu pro 7. PLP
    Jak hodnotit výsledky geologického průzkumu?
    Je dálkový průzkum použitelný při hydrogeologickém průzkumu mírného pásma?
    K metodice průzkumu sklářských písků
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    K problémům a možnostem rozvoje karotážní interpretace v ropném průzkumu
    Karotáž při průzkumu jílů
    Karotážní metody při průzkumu uhelných ložisek
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Matematické modelování a efektivnost hydrogeologického průzkumu
    Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
    Metodické otázky průzkumu velmi čistých vápenců
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metodika inženýrskogeologických průzkumů na dopravních a průmyslových stavbách
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
    Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Mikrogravimetrie v archeologickém průzkumu
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 1
    Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 2
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti zefektivnění hydrogeologického průzkumu v SHR
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Nedocenění terénního studia při inženýrskogeologickém průzkumu
    Nedostatky inženýrskogeologického průzkumu pro liniové stavby
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Některé příklady použití geofyzikálních metod v detailním geologickém průzkumu nerud
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    Některé teoretické a metodické aspekty hydrogeologického výzkumu a průzkumu v Ostravsko-karvinském revíru
    Nezapomínáme využívat "starší" techniku průzkumu?
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR
    Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska
    Nové výsledky průzkumu bentonitů
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Obtíže inženýrskogeologického průzkumu v žulových masívech
    Osobní počítače v geologickém průzkumu
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854)
    Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu.
    Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Prognóza vývoje techniky geologického průzkumu
    Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu
    Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve
    Program vyšších etap průzkumu v jesenických rudních revírech
    Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Předběžné výsledky vyhledávacího průzkumu na černé uhlí v oblasti Mělník-Benátky nad Jizerou
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu
    Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí
    Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Příští projekty geologického průzkumu planet a měsíců
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Seminář o dálkovém průzkumu Země
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Současné techniky dálkového průzkumu země
    Současné výsledky geologického průzkumu slánského ložiska
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Specifika inženýrskogeologických průzkumů zastavěných a urbanizovaných oblastí
    Stanovení disperzní křivky z úderového a vibračního měření v mělkém seismickém průzkumu
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Stav a program průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Sympozium o dálkovém průzkumu vodních zdrojů
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Úloha a význam regionálních vyhledávacích průzkumů
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Uplatnění neutron-neutronové karotáže (NNK-T) v inženýrskogeologickém průzkumu podkrušnohorského okraje severočeské hnědouhelné pánve
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Vstupní část hradu Litice nad Orlicí - výsledky geofyzikálního průzkumu
    Vstupní část hradu Litice nad Orlicí – výsledky geofyzikálního průzkumu
    Výběr stavenišť jaderně energetických staveb z hlediska geologických a inženýrsko-geologických průzkumů
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky báňskohistorického průzkumu v Jeseníkách
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Výsledky geologického průzkumu ložiska cihlářských surovin na lokalitě Modřice
    Výsledky geologického průzkumu na ložisku Heřmanovice
    Výsledky geologického průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi - oblast Hodonín - Břeclav
    Výsledky geologického průzkumu v jihomoravské lignitové pánvi
    Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl
    Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky předběžného průzkumu fluviálních akumulací v lokalitách Dubicko-Háj a Mohelnice III-Třeština
    Výsledky předběžného průzkumu na ložisku mramoru Smrčník
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.
    Výsledky revizních a zjišťovacích speleologických průzkumů a výzkumu v Pavlovských vrších
    Výsledky vyhledávacího průzkumu drceného kamene v zábřežské sérii
    Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
    Výsledky vyhledávacího průzkumu Sn, W rud v oblasti Krásna - Huberova pně a Lánského dvora
    Výsledky vyhledávacího průzkumu v oblasti strukturního rajónu Kobeřice-Milešovice
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách
    Využití centrifugy při geotechnickém průzkumu pro zakládání na výsypkách
    Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
    Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití map kvartérních pokryvů při řízení radiometrického průzkumu
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi
    Využití radarových dat v geologickém průzkumu
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    Významné poruchové linie Československa z hlediska dálkového průzkumu Země
    Základní principy projektovámí optimálního hydrologického průzkumu
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zpráva o průzkumu jeskyně Hříběcí
    Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve východních Krkonoších
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
Serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů