Record details

Title keyword
    Pražské
Monograph
    ENVIRONMENTÁLNÍ ZMĚNY A BIOSTRATIGRAFIE INTERVALU EMS-EIFEL (SPODNÍ-STŘEDNÍ DEVON) V PRAŽSKÉ PÁNVI, BAZÁLNÍ CHOTEČSKÝ EVENT
    Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice (zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve)
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
Article
    Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny
    Chemismus výlevných vulkanitů siluru pražské pánve
    Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Dva unikátní střednoordovičtí trilobiti z pražské pánve
    Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)
    Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan (12-33 Plzeň)
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Jihovýchodní křídlo pražské synformy: vrstevní nasunutí na dotek
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Kousací aparáty polychaetních červů v pražské pánvi
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii (15-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve (12-24 Praha)
    Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Mikroskopické struktury exoskeletonu ordovických trilobitů pražské pánve
    Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství)
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález antimonu na pražské půdě
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy.
    Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi (12-24 Praha)
    Nejstarší pražské horniny patří do dlouhé geologické éry starohor. Geologie Prahy
    Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
    Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
    Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
    Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
    Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pražské Geotechnické dny
    Pražské millerity
    Pražské potoky a nádrže a jejich krajinářský význam
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň)
    Skolekodonti skupiny Mochtyellidae(?) Kielan-Jaworowska, 1966 v pražské pánvi
    Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
    Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve)
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)
Serial
    Pražské egyptologické studie