Record details

Title keyword
    Pracovní
Monograph
    54. pracovní konference České algologické společnosti : sborník
    IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů
    Kvartér 2004, 10. pracovní seminář: sborník abstraktů
    Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
    Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
Article
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
    Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy
    Mezinárodní pracovní setkání o spodní kůře na Srí Lance
    Pořádali jsme jednání pracovní skupiny FOREGS
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Pracovní seminář "Podrobné geomorfologické mapování pro digitání kartografii"
    Pracovní seminář šlichové prospekce
    Pracovní seminář z paleoekologie
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku
    Stavba moravskoslezské větve evropského mladopaleozoického orogénu (pracovní hypotéza)
    Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Založení Paleobotanicko-biostratigrafické pracovní skupiny v Německu
    Zasedání pracovní skupiny mezinárodního programu geosféry a biosféry
    22. zasedání pracovní skupiny pro paleobotaniku a palynologii v Berlíně
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat