Record details

Title keyword
    Praktické
Article
    E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Metodologie a metody praktické geomechaniky
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermobarometra (zjednodušený výpočet hodnot Xusp a Xilm)
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Praktické zkušenosti s vymezováním pásem hygienické ochrany
    Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí