Record details

Title keyword
    Prameňov
Article
    Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier