Record details

Title keyword
    Praze
Monograph
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
    Kniha o Praze 9
    Kniha o Praze 14
    Letňany. Kniha o Praze 18
    Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
    Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    Mikrogravimetrický průzkum podloží komunikace v Petrské ulici v Praze
    Mikrogravimetrický průzkum podloží stavebních parcel v Praze 9
    Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
Article
    3. Světový kongres herpetologů se bude konat v Praze
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    57. výroční schůze Meteoritické společnosti v Praze
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Aragonit z železničního tunelu pod vrchem Vítkov v Praze
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Dr. Jiří Litochleb, přednosta min.-petr. odd. NM v Praze - padesátiletý
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
    František Kretz a sbírka lidového textilu a lidového šperku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze.
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    Geofyzikální průzkum k lokalizaci hrobky v katedrále sv. Víta v Praze
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze
    Informace o V. uhelně geologické konferenci v Praze
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. (*25.4. 1935 v Praze)
    Jubilejní zemská výstava v Praze v roce 1891 a vltavíny
    Juditin most v Praze a
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze
    Kameny promlouvají (o základních kamenech Národního divadla v Praze)
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Liebig Company tresť z masa. Reklamní chronolitografické obrázky v knihovně Náprstkova muzea v Praze
    Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí
    Litologie basálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Magnetosusceptibilní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze Řeporajích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Mikrogravimetrie a mikrogravimetrické práce na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Může být magnetosférická aktivita příčinou změn ve střední a dolní atmosféře? Pozorování v Praze 1932-1987
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález pečárky měďově hnědé - Agaricusc cupreobrunneus v Praze
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Porovnání řad ekvivalentní objemové aktivity radonu monitorované v Praze a v Jeseníku
    Propad v objektu Ministerstva národní obrany v Praze
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Průběh teplot a srážek v Praze na Karlově v letech 1961-2010
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přírodní poměry na pravěké lokalitě "Anděl Park" v Praze na Smíchově
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Původ železitých hrubozrnných pískovců až slepenců z Juditina mostu v Praze
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Rentgenová difrakce v geologických oborech na přírodovědecké fakultě UK v Praze: Bahna a uran
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Sesuvy "U Nikolajky" v Praze a v osadě Pekla u Vysokého Mýta
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Středověký obchod s nickamínkem v Praze
    Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Šestá uhelně geologická konference v Praze
    Ušlechtilé kameny v obnoveném Stavovském divadle v Praze
    V. Uhelně geologická konference v Praze
    Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze
    Voskovka Konradova - Hygrocybe persistens var. konradii z parku v Praze na Klíčově
    Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998
    Výstava Meteority, Země a my v Národním muzeu v Praze
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Významné čtvtrohorní lokality v Praze
    Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
    Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Závěrečné zasedání IGCP projektu č.291 v Praze
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Zpráva o druhé mezinárodní konferenci o přírodních sklech v Praze r. 1987
    Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice)
Serial
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 15
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví
    Sborník Národního muzea v Praze
    Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie
    Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mineralogie
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada B
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L