Record details

Title keyword
    Prieskumu
Monograph
    Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu
Article
    35 rokov činnosti Geologického prieskumu na pevné nerastné suroviny na Slovensku
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu
    Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
    Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky prieskumu na rudnianskom ložisku
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Použitie gravimetrického prieskumu na vyhľadávanie a rozpoznávanie tvaru zakrytých granitotvých telies vo východnej časti Spišsko-Gemerského Rudohoria
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Predbežné výsledky prieskumu kameniva na biely a farebný betón
    Predbežné výsledky z hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd na lokalite Prašník-Fajnory
    Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko)
    Seminár o problematike inženiersko-geologického prieskumu pri výstavbe vodohospodárskych a energetických diel
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
    Tridsať rokov geologického prieskumu
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy)
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov
    Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný
    Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave)
    Výsledky prieskumu mastencového ložiska Kokava-Sinec
    Výsledky prieskumu neogénnej výplne Viedenskej panvy a perspektívy ďalšieho prieskumu
    Výsledky prieskumu surovinových zdrojov kvartéru
    Výsledky speleologického prieskumu pohoria Biokovo v Juhoslávii
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
    Výsledky vyhľadávania a prieskumu medených rúd v Novoveskej Hute
    Výsledky výskumných prác na prírodné uhlovodíky na území SSR a vyhľadávacieho prieskumu v predneogénnych útvaroch na východnom Slovensku v r. 1978-1986
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001