Record details

Title keyword
    Problémů
Monograph
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
    Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov
Article
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Fyzikální přístup k problému přetváření a porušování hornin
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Geologické podloží České Republiky - zdroj radonových problémů
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    K problému genetickej a štruktúrnej pozície scheelitvého zrudnenia v Jasení
    K problému hiátů v karbonu středočeských pánví
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
    K problému příkrovové stavby v evroských variscidách, zvláště na Moravě
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K problému "sonnenbrandu"
    K problému určování tvaru Země
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Moderní karotážní postupy při řešení hydrogeologických a inženýrských problémů
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska
    Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
    Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska
    Řešení problémů hornictví na ústavu geoniky AV ČR - historie a současnost
    Řešení problémů nových způsobů využití uhlí ve spolupráci zemí RVHP
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů
    Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku
    Šíření pouští : jeden z akutních problémů dneška
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
    Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru