Record details

Title keyword
    Problémy
Monograph
    Aktualne problemy hydrogeochemii : XIV międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia '13
    Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. 17. ročník
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference
    Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference
    Geoekologické problémy Krkonoš, sborník abstraktů, referátů a posterů
    Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Przesiece 15.-18. 10. 1997. 1
    Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Tom I
    Geokologické problémy Krkonoš
    Globální geofyzikální problémy. (Schemata, tabulky a texty k přednáškám)
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů
    Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód
    Materialy meteorologiceskich issledovanij, No. 15: Problemy klimata
    Materialy XIV meždunarodnogo simpoziuma "Ekologo-fiziologičeskije problemy adaptaciji"
    Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2
    Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu
    Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialorusko-polskiego seminarium
    Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialoruskopolskiego seminarium
    Problémy periferních oblastí
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
    Sborník abstraktů 14. mezinárodního sympozia zaměřeného na problémy výzkumu krajinné ekologie
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006
    Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu
    Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie
    Vybrané problémy súčasnej geografie a príbuzných disciplín
    Výsledky, problémy a perspektivy inžinierskej geológie v Slovenskej republike
    Wspólczesne problemy geomorfologii. Landform Analysis v. 9
    XI konferencja Stratigrafia plejstocenu Polski. Zlodowacenia i interglacjaly wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Bialostockiej
    Zborník referátov z konferencie "Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike"
Article
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Aktuální problémy dopravy na Ostravsku
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Aplikace radiouhlíkového datování ve speleologii a jeho aktuální problémy
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geochemické problémy horninové série slabě alkalický trachybasalt - ryolit z Tepelské vrchoviny, západní Čechy
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
    Geologické problémy a prognózy uhoľných ložísk Hornonitrianskej uhoľnej panvy
    Geologické problémy silezika
    Geologicko-ekonomické problémy slovenských ložísk magnezitu
    Geologie a problémy dnešního světa
    Geotechnické problémy Islandu
    Geotechnické problémy památkových objektů a příklady jejich sanace
    Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Geotechnické problémy výstavby tunelů v západní Evropě
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Granica ordowik/sylur - poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje
    Hlavní rozvojové problémy čs. magnezitového průmyslu
    Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Hydrogeologické problémy v souvislosti s rozvojem těžby v SHR
    Industriální příroda - problémy, péče a ochrana
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
    Inžinierskogeologické problémy sanácie hradov na Slovensku
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
    Makrosistema cefalopod : istoričeskij obzor, sovremennoje sostojanije i osnovnyje problemy. 2., Klassifikacija nautiloidnych cefalopod
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Mediánní masívy - problémy a otazníky
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Metodologické problémy starších nálezů orientálních mincí v Českých zemích: Kelčský případ
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Nekotoryje problemy metallogenii zapadnych Karpat i boľšogo Kavkaza
    Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé problémy interpretace geofyzikálních anomálií na východním Slovensku
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Některé problémy inženýrské geologie v Kanadě
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Některé problémy při zakládání pražského metra na trase IIC
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Některé současné problémy environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologickych lokalit
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Niektoré problémy aplikácie matematických metód v geologických disciplínach
    Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska
    Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej prospekcii
    Niektoré problémy stanovenia ťažkých kovov vo vodách anodickou rozpúšťacou analýzou
    Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu
    Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Optimalizačné problémy dobývania ložísk
    Paleogeografické problémy jury západných Karpát
    Panelová sídliště v ČR a jejich problémy (s důrazem na regionální diferenciaci trhu s bydlením)
    Problémy analytiky systému Ag-Fe-S
    Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník
    Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna
    Problémy efektivní aplikace geomechaniky v hornické a inženýrské praxi
    Problémy geneze a metalogeneze uranových ložisek
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Problémy geologické stavby obalu desenské klenby
    Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice)
    Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech
    Problémy hydrogeologických studií v El Salvadoru
    Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
    Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Problémy klasifikace dvojslídných granitů moldanubického batolitu
    Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Problémy likvidácie silne mineralizovaných vôd z bane Slaný
    Problémy metalogenetického rajónovania v Spišsko-gemerském rudohorí
    Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách
    Problémy nomenklatúry a klasifikácie chloritov
    Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
    Problémy ochrany krasu
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Problémy palinspastickej rekonštrukcie západokarpatského sedimentačného priestoru počas mezozoika
    Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin
    Problemy podzialu litostratygraficznego karbonu produktywnego górnoslaskiego zaglebia weglowego
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu
    Problémy stanovení sedání staveb
    Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Problémy tektogeneze jihozápadní části východoslovenské neogenní pánve
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Problémy úpravy domácích zlato- a stříbronosných rud
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Problémy zakládání hald ve Slaném
    Problémy zakládání skládek
    Refugia, migrace a brány. I. : ohlédnutí za starými problémy
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu
    Reliéf podloží Tuřanské terasy a jeho problémy
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań
    Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Současné problémy geologické fotografie
    Současné problémy seizmiky
    Současné problémy spojované s termínem drahý kámen
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Speciální problémy analýzy geodat
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
    Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie
    Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko
    Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
    Stratigrafické problémy středního pleistocénu
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva
    Súčasné problémy a trendy chronostratigrafie paleogénu (Abstrakt přednášky)
    Súčasné problémy chemických analýz pre geochemické účely
    Súčasné problémy chronostratigrafického členenia paleogénu
    Súčasný stav a problémy evidencie jaskýň na Slovensku
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Úlohy, problémy a ciele hlbinnej ťažby koncernu Uhoľné a lignitové bane, Prievidze do roku 2000
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Vybrané hydrogeologické problémy ochrany Petržalky
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh
    Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů
    Vybrané problémy metalogenetického vývoja Spišsko-gemerského rudohoria v súvislosti s novými geologickými údajmi
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Výskyty jihočeských vltavínů a problémy jejich těžby
    Výzkum ve Španí Dolině-Piescích a problémy pravěké těžby mědi na Slovensku
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty
Serial
    Fiziko-techničeskije problemy razrabotki poleznych iskopajemych
    Problemy Ekologii Krajobrazu
    Problemy zagospodarowania ziem górskich