Record details

Title keyword
    Problematiky
Monograph
    Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
Article
    25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013)
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geologické aspekty problematiky dynamických jevů v uhelných slojích
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Kritické body problematiky geneze tektitů: poznámky k článku L.Kopeckého
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Předběžné výsledky řešení problematiky možnosti zesílení výztuží výchozích prorážek a strategie vedení přípravných důlních děl porubů v rámci projektu ČBÚ 44-06
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Účast geotechnika při řešení problematiky sanace historické části města Brna
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Využití nových poznatků k řešení problematiky otřesů
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.