Record details

Title keyword
    Procesů
Monograph
    Aktivita vybraných geodynamických procesů ve středním Poohří
    Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
    Řízení procesů. Sborník přednášek
    Simulace podzemních procesů v hydrogeologické struktuře žulového pně Podlesí
    Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst
    Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst
    Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia
    Vývoj životního prostředí pod tlakem civilizačních procesů z hlediska bioklimatologie. Souhrny
Article
    25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988-2013)
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Aplikace fuzzy množin při automatizaci řídících procesů popsatelných slovy přirozeného jazyka
    Aplikace vodního paprsku v procesu těžby a zpracování hornin
    Chemická a minerální korelace procesu kaolinizace bítešské ortoruly
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Datování procesů v krasu a jeskyních
    Deklasace recentní teorie erozních procesů humidních krajin
    DETRITICKÉ A AUTIGENNÍ REE MINERÁLY V SEDIMENTECH KULMU DRAHANSKÉ VRCHOVINY, JEJICH VÝZNAM PRO STUDIUM PROVENIENCE KLASTICKÉHO MATERIÁLU A PROCESŮ DIAGENESE
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Efektívnosť vrtného procesu
    Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geomorfologický záznam exogenních procesů v oblasti Sechurské pouště (region Piura, sz. Peru)
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace( melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    Krajina - obraz geologických procesů
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 2
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 3
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 4
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 6
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Matematické modelování morfologických procesů v říčním korytě a inundačním území
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
    Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
    Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem
    Model odsiřovacího procesu
    Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí
    Modelování srážko-odtokového procesu pro potřeby předpovědí
    Možnosti digitální rastrové technologie pro studium degradačních procesů
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny
    Některé aspekty procesu vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu
    Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton)
    Optimalisace kontinuálních výrobních procesů kompozitů metodou dielektrické analýzy
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Optimalizácia procesu rozpojovania hornín vrtaním
    Počítače ve vzdělávacím procesu resortu paliv a energetiky
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Protikladnost a spolupůsobení endogenních a exogenních geomorfologických procesů
    Průkopnická teorie nivačních a glacigenních procesů z 18. století
    Příčiny a hodnocení sesuvných procesů na valašsku a způsoby nápravy vzniklých škod
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
    Simulační model povrchového odtoku a erozního procesu
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí
    Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Účinnost numerických metod užitých při řešení problematicky transportních procesů
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Vliv lidské činnosti na rychlost geologických procesů
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd
    Vliv procesů vyvolaných inverzemi geomagnetického pole Země na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu
    Vodní paprsek v procesu rozpojování betonu a hornin
    Vodní paprsek v procesu využívání nerostných surovin
    Vybrané metody sledování současných geomorfologických procesů
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi
    Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v České krasu - diskuse
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace
    Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin