Record details

Title keyword
    Produktivního
Article
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
    Upřesnění litologického profilu produktivního karbonu ostravska přibližnými překryty karotážních křivek
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu