Record details

Title keyword
    Prognozní
Monograph
    Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
Article
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti?
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
    Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
    Prognózní ocenění rudonosnosti Českého masívu
    Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI
    Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Silicity českého proterozoika - prognózní zdroj rud?
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov